Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Webshop

1.1. Monique! is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.

1.2. Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.4. Sinds 5 juni 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Privacy Policy.

1.5. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.6. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.
 
Artikel 2 – Bedenktijd

2.1. U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort. We zullen geretourneerde producten accepteren indien zij rechtstreeks uit onze webwinkel zijn gekocht, ongeopend zijn en in goede staat.

2.2. Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking. Wij nemen geen producten terug die gebruikt zijn, waarvan de verpakking of overige uiterlijke kenmerken beschadigd zijn. Nadat we het product in ongeschonden- en originele staat hebben ontvangen, zullen we het gehele aankoopbedrag zoals vermeldt staat op de meegeleverde factuur, binnen veertien dagen overmaken op een door de consument te noemen bank- of gironummer. Indien wij gebruikte of beschadigde producten retour ontvangen zullen wij niet tot terugbetaling van het aankoopbedrag overgaan. In dat geval zullen wij de klant de keuze geven om de producten te vernietigen, dan wel de producten aan de klant retour te zenden.
 
Artikel 3 – De overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of creditcard. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

3.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht en wat het u kost.

3.4. Bestelde producten worden uit voorraad geleverd en zullen na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk per PostNL binnen 5 werkdagen worden toegestuurd. De door ons opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Indien wij niet binnen dertig dagen na het tot stand komen van een overeenkomst kunnen leveren is een consument gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Wij zullen dan binnen veertien dagen het door de consument betaalde aankoopbedrag restitueren.

3.5 De verzendkosten binnen Nederland bedragen €4,50 voor een brievenbuspakket en € 6,50 voor een pakket.
 
Artikel 4 – De prijs

4.1. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen. De prijzen zijn onder voorbehoud.

4.2. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

4.3. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.
 
Artikel 5 – Klachten en garantie

5.1. We raden je aan om klachten bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@moniquemakeup.nl en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
 
Artikel 6 – Kleur

6.1. Wij hebben geprobeerd de natuurlijke kleuren van de make-up zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. Echter, houdt u er rekening mee dat alle monitoren en printers verschillende kleurinstellingen kunnen hebben en dat kleurafwijkingen mogelijk voor komen. Bij twijfel over de kleur foundation raden wij u aan eerst een testerset te bestellen. In geen geval zullen we producten terugnemen indien zich kleurafwijkingen voordoen, behoudens hetgeen bepaald in artikel 2.
 
Artikel 7 – Afmelden workshop

7.1 Afmelden dient via e-mail of telefonisch te gebeuren.

7.2 Bij afmelding tot 5 dagen voor aanvang van de workshop, kunt u kosteloos omboeken naar een andere datum. Vanaf 5 dagen voor de workshop worden er administratiekosten van € 5,00 in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop zonder afmelding, is omboeken niet mogelijk en wordt er geen geld teruggeboekt.

7.3 Bij een annulering van een workshop wordt er geen geld teruggeboekt.

7.3 Monique! is gerechtigd bij ziekte de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd. Bij annulering worden de betaalde kosten gerestitueerd.
 
Artikel 10 – Conformiteit

10.1. De Klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de klant direct na ontdekking aan ons te melden en uiterlijk binnen een termijn van twee dagen.

10.2. Klachten over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 5 dagen na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop van deze periode zullen wij derhalve nimmer producten retour nemen, behoudens hetgeen bepaald in artikel 2.

10.3. De klant dient de voor vervanging in aanmerking komende producten voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op een door ons op te geven adres. In geval de klacht terecht is, zal het aankoopbedrag alsmede de verzendkosten aan de klant worden gerestitueerd.

10.4. Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten onze invloedssfeer liggen, kan de klant geen aanspraak maken op de garantie.
 
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

11.1. De door ons geleverde producten blijven eigendom van ons tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

11.2. Ingeval wij een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, onverminderd het recht van ons om vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.
 
Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Indien wij aansprakelijk worden gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.2 Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Monique! aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Monique! aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 •  
  12.3 Monique! sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Monique! geleverde producten.

  12.4 De door Monique! geleverde producten zijn uitvoerig getest, Monique! kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor situaties waarin gebruikers van de producten mogelijk een allergische reactie vertonen op de producten.

  12.5 Monique! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop in de salon of op locatie.

  12.6 Tijdens de workshop wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Monique! is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.
   
  Artikel 13 – Bruidsstyling, Visagie & Hairstyling

  13.1 Indien Monique! op locatie een dienst verzorgd rekenen wij een kilometervergoeding van €0,25 per kilometer. Binnen een straal van 10 km vanaf IJsselstein dienen geen reiskosten vergoed te worden. Eventuele parkeerkosten dienen volledig te worden vergoed door de opdrachtgever.

  13.2 Totstandkoming boeking
  13.2.1 Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Monique! aanvaardt.
  13.2.2 Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Monique! alvorens een boeking te doen.
  13.2.3 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan offertes ouder dan 30 dagen.

  13.3 Betaling
  13.3.1 Monique! vermeld alle prijzen zichtbaar op de website.
  13.3.2 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

  13.4 Aansprakelijkheid
  13.4.1. Monique! is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialistes van Monique! is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
  13.4.2 Monique! is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.
  13.4.3 Voor schadevergoedingen kom je alleen in aanmerking voor de schade waartegen Monique! is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed.
  13.4.4 Monique! sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Monique! en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Monique! kunnen worden toegerekend.

  13.5 Overmacht bij ziekte of gewichtige omstandigheden
  13.5.1 Monique! zal 100% inzet tonen om de gemaakte afspraak voor bruidsverzorging na te komen. In geval van overmacht waaronder ernstige ziekte van de stylist zet Monique! zich in om een collega te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien Monique! geen vervangende stylist heeft kunnen vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd.
  13.5.2 Monique! is zich niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  13.5.3 In geval door hinder van Monique! zelf, kunnen er geen kosten verhaald worden.

  13.6 Opzegging, beëindiging en opschorting van de Bruids-, hairstyling en/of visagie overeenkomst
  13.6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Monique! gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
  13.6.2 Indien een geboekte bruids-, hairstyling of visagie opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  a) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 3e dag voor de trouwdatum/geboekte datum zijn de annuleringskosten 50% van de kosten van de totale opdracht.
  b) Bij annulering vanaf de 3e dag voor de trouwdatum/geboekte datum zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van de totale opdracht.
  13.6.3 Monique! behoud het recht om een bruidsverzorging opdracht te annuleren als er sprake is van een geschil en beide partijen niet tot overeenstemming komen. De kosten van de reeds uitgevoerde proefsessie worden dan niet terugbetaald, aldus daar al werk voor is verricht.

  13.7 Afspraken Monique!
  13.7.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Monique! melden.
  13.7.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Monique! het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.

  13.8 Beschadiging en/of diefstal
  13.8.1 Monique! heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt producten beschadigt.
  13.8.2 Monique! meldt diefstal altijd bij de politie.

  13.9 Privacy
  13.9.1 Monique! speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
  13.9.2 Monique! beschermd je privacy op de volgende manieren:
  -) Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
  -) Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
  -) Wij publiceren alleen foto´s van klanten na uitdrukkelijke toestemming.

  Monique!
   
  Kamer van Koophandel: 68089163
   
  Klompenmaker 31
  3401 TL IJsselstein
  Tel:  06-36225315

   

  Bankgegevens:
  Knab rekeningnummer
  IBAN: NL22KNAB0259275077